>

COOLOX hanke 2015 - 2018

COOLOX hanke 2015 - 2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry kokeili uutta menetelmää Nuutajärven vedenlaadun parantamiseksi. Talven ajaksi järveen asennettiin virrankehittimet, jotka pitivät veden liikkeessä ja siten hapekkaana. Virrankehitin on pieni sähköinen laite, joka sekoittaa potkurilla vettä ja pitää sen pienessä liikkeessä jäätymisen estämiseksi. Virrankehittimiä käytetään yleisesti satama-altaissa pitämässä satamien reuna-alueita sulana talviaikaan.

Virtaus kuljettaa happipitoista vettä syvempiin vesikerroksiin. Samalla hapen kulutus hidastuu merkittävästi vesimassan lämpötilan laskiessa. Myös sisäinen kuormitus vähenee pohjan pinnan pysyessä hapellisena. Fosforia liukenee muutoin takaisin veteen hapettomissa olosuhteissa. Menetelmän (coolox) ideana on saada aikaan järvien happitilanteen kohenemista ja aikaa myöten myös rehevyyden vähenemistä.

Nuutajärveen asennettiin kolme potkuria, yksi potkuri asennettiin Linnavuoren leirikeskuksen, toinen Hiidenkallion ja kolmas Koivuniemen edustalle. Potkurit asennettiin vähän ennen jääpeitteen syntyä ja otettiin pois jäiden sulettua. Virrankehittimet aiheuttavat sulan, jäätymättömän alueen, jonka laajuus riippuu jäätymisolosuhteista. Sulat merkitään lippusiimoilla ja varoitustauluilla.

Coolox-menetelmää on aiemmin menestyksekkäästi testannut KVVY (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys) mm. Pitkäjärvellä. KVVY toimi myös Nuutajärven hankkeen konsulttina. Pirkanmaan ELY-keskus rahoitti hanketta. Virrankehittimien vaikutusta seurattiin näytteenotolla. Näytteillä selvitettiin veden happipitoisuus, fosforipitoisuus ja klorofylli, mikä kuvastaa levän määrää. Alustavien tulosten mukaan happitilanne oli vertailuvuosiin nähden hieman parempi. Olennaista oli pohjanläheisen veden hapellisuus, joka estää sisäisen kuormituksen käynnistymisen. Ainakin fosforipitoisuus ja sameus laskivat selvästi kevättä kohti ensimmäisenä vuonna. Toisena vuotena muutos oli olematon.

Nuutajärven veden laatu on ongelmallisin järviketjun Nuuta- Ruta- Kortejärvi – ketjussa. Ylimpänä järvenä se vaikuttaa myös alapuolisiin järviin ja vesistöihin. Hanketta päätettiin jatkaa vielä muutama vuosi. Vuonna 2016 hankittiin kolmas potkuri. Myrskytuulet veivät jäät sekä Linnavuoren laiturin virrankehittimineen. Laituri rantautui n.60 m päähän asennus-paikastaan. Myrskyn jälkeiset pakkaset jäädyttivät järven niin, että laiturin alta voitiin pelastaa virrankehitin vahingoittumattomana. Se asennettiin 30.11.2016 Koivuniemen edustan laituriin, johon oli jo suunniteltu asennettavaksi kolmas virrankehitin.

Vuosina 2016 ja 2017 jäät sulivat paikolleen eikä näin ollen laitureille tapahtunut talvenkaan aikana mitään vaurioita. Talvella 2018 jäät olivat paksumpia kuin edellisinä 2 talvena, joten ne eivät sulaneetkaan paikolleen kolmesta suuresta sula-alueesta huolimatta. Jäiden liikkeet siirsivät Linnavuoren laituria pois paikaltaan ja Koivuniemen laituri maatukineen vaurioitui pahoin. Sarapiston laituri säilyi ihmeen kaupalla ehjänä.

Edellä mainitut seikat, hankkeen suuri työmäärä ja vaatimattomat tulokset johtivat siihen, että yhdistys päätti lopettaa COOL OX-hankkeen kevääseen 2018.

Tarkempi hankekuvaus

Osaraportti 2016

Loppuraportti 2018