Historia


Voimakas vedenpinnan korkeusvaihtelu ja huonontunut veden laatu leväkasvuineen sai varsinkin ranta-asukkaat huolestumaan ja ryhtymään toimenpiteisiin.

Vuonna 1992 perustettiin Rutajärvitoimikunta, jonka jäseninä on toiminut mökkiläisten, maanviljelijöiden ja vakituisten ranta-asukkaiden edustajia. Toimikunta on pyrkinyt vaikuttamaan eri päätöksentekijöihin, kerännyt tietoa järvien pinnan vaihtelusta ja kuormituksista. Honkolan kartano valtuutti Rutajärvitoimikunnan hoitamaan Nokoorin padon juoksutuksia 1.6.1993 alkaen Länsi-Suomen vesioikeuden ja Pirkanmaan Ympäristökeskuksen määräysten mukaisesti.

Rutajärvitoimikunta järjesti yleisen kesäkokouksensa Urjalakylän Kaunistossa 9.7.2000.

Paikalla oli yli viisikymmentä järvien kunnosta huolestunutta henkilöä. Kokous teki alustavan päätöksen rekisteröidyn vesiensuojeluyhdistyksen perustamisesta parempien toimintaedellytysten luomiseksi. Valittiin sääntötoimikunta, joka sääntöehdotuksessaan painottaa seuraavia asioita:

Perustettavan Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea vesistönsuojelua ja vaalia maisemallisia arvoja toiminta-alueellaan. Yhdistys pyrkii kokoamaan vesien suojelusta ja käytöstä kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn toimintaan vesistöalueen tilan parantamiseksi ja puhtaana säilyttämiseksi sekä hyöty- että virkistyskäytön kannalta. Tavoitteena toiminnassa on myös löytää hyvä yhteistyö niin järvialueiden omistajaorganisaatioiden kuin mökkiläisten ja vakituisten ranta-asukkaiden sekä maatalousyrittäjien kanssa.

Rutajärvitoimikunnan järjestämä kesäkokous 1.7.2001, johon osallistui runsaat kolmekymmentä henkilöä, hyväksyi em. sääntötoimikunnan laatiman yhdistyksen sääntöehdotuksen ja perusti Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n sekä valitsi yhdistykselle puheenjohtan ja kahdeksanjäsenisen hallituksen.


Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt yhdistyksen säännöt 16.11.2001.