Vesmannin suunnitelma


Suunnittelutoimisto Vesmann teki Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimeksiannosta ehdotuksen Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven vesistön kunnostamiseksi. Esitys valmistui vuonna 2006.

Siinä esitettiin mm. juoksutussääntöjen muuttamista seuraavasti:

Veden juoksutus Nokoorinkosken padosta sidotaan Kortejärven vedenkorkeuteen.

Lumen kevätsulamiseen varaudutaan tekemällä Kortejärvellä vedenpinnan kevätalennus. Kevätalennuksessa Kortejärven vedenpinta lasketaan huhtikuun 1. päivään mennessä korkeustasoon joka määräytyy kulloisenkin kevään lumen vesivaraston kevätmaksimista Etelä-Pirkanmaalla. Korkeustaso määritetään seuraavasti:

Lumen vesiarvo/mm ­< 71 71 – 90 91 – 110 111 – 130 > 130
Kevätalennuksen taso Kortejärvellä (Hankkeen taso 17,00 = N60+ 99,495) 16,80 16,75 16,70 16,65 16,60

Kulloisenkin kevään kevätalennuksen mukainen vedenpinnan korkeustaso pidetään kevät sulamisen alkuun saakka mikäli tämä on sääolojen mukaan tarpeellista. Kevättulvien jälkeen Kortejärven vedenpinta pidetään Nokoorinkosken padosta vettä juoksuttamalla vyöhykkeessä 16,90 – 17,05 ellei minimijuoksutuksesta muuta aiheudu. Sääolojen niin vaatiessa voidaan vyöhykkeen yläraja ylittää väliaikaisesti.

Nokoorinkosken minimijuoksutus on 0,2 m3/s läpi vuoden.

Lisäksi ehdotus sisälsi Nokoorinkosken padon uusimisen ja jokien ruoppauksia.

Suojeluyhdistys on vuosien kuluessa edistänyt hankkeen toteuttamista erilaisin keinoin, mutta hanke on edelleen toteutumatta.