Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke


Kaunis kesäpäivä Nuutajärvellä 2018. Kuva: Anders Koponen

Hankekuvaus

Nuuta-, Ruta-, ja Kortejärven suojeluyhdistys ry. käynnistää Nuutajärven kokonaisvaltaisen kunnostushankkeen. Kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa Nuutajärven vedenlaatua, kalakantaa, virkistyskäyttömahdollisuutta ja maisemallista arvoa. Nuutajärven vedenlaatu vaikuttaa myös sen alapuolella sijaitsevien järvien – erityisesti Rutajärven – vedenlaatuun.

Nuutajärven tilaa on selvitetty ja seurattu useilla selvityksillä ja mittauksilla ja suojeluyhdistys on toteuttanut useita kunnostushankkeita Nuutajärvessä 2010-luvulla. Perustiedot Nuutajärvestä sekä yhteenveto järven tilasta ja aiemmin tehdyistä kunnostushankkeista linkissä. Kunnostushanke koostuu kolmesta vaiheesta:

  1. Valuma-alueen ulkoisten kuormitusten vähentämiseen tähtäävien kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja valmistelu sekä ensimmäisten kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen. Aikataulu: 2019 – 2020.
  2. Valuma-alueen ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävien kunnostustoimenpiteiden laajamittainen toteutus sekä järven sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävien kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja valmistelu. Aikataulu: 2020 – 2022
  3. Järven sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävien kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen. Aikataulu: 2021 – 2023

Varsinaisen kunnostushankkeen rinnalla toteutetaan myös muita järven virkistyskäytön mahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä kuten lintutornin rakentaminen.

Nuuta-, Ruta-, ja Kortejärven suojeluyhdistys ry. sai Pirkanmaan ELY-keskukselta Ympäristöhallinnon harkinnanvaraista valtionavustusta kunnostushankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamista varten. Myös Urjalan kunta avustaa hanketta. Loppuosuuden maksavat suojeluyhdistys ja Nuutajärven kummit. Hankkeen kokonaisbudjetti on 35 000 €. Kunnostushankkeen ensimmäinen vaihe koostuu seuraavista osista:

– Valuma-alueen ulkoisten kuormitusten vähentämiseen tähtäävien kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja valmistelu: Mustaojan varrelle suunnitellaan kosteikko sekä muita uoman luonnonmukaisia kunnostustoimenpiteitä. Lisäksi selvitetään muut vaikuttavuudeltaan ja toteutettavuudeltaan parhaat kunnostustoimenpidekohteet ja suunnitellaan 2-3 kohdetta.

– Nuutajärven kartanon kosteikko (kosteikosta on hankesuunnitelmassa käytetty aiemmin nimeä Nuutajoen kosteikko) kosteikkosuunnitelman loppuunsaattaminen sekä kosteikon rakentaminen. Alustava kosteikkosuunnitelma liite 3. Kosteikkosuunnitelma tehdään valmiiksi keväällä 2019. Kosteikon rakennustyöt on määrä aloittaa syksyllä 2019 mutta varaudutaan myös, että kosteikon rakennustyöt jatkuvat vuodelle 2020.

– Viitasammakkoselvitys. Kosteikkojen rakentaminen Nuutajärven soistuvilla rannoilla edellyttää viitasammakkoselvityksen tekemisen. Mikäli viitasammakoita esiintyy, on kunnostustoimenpiteet suunniteltava ja toteutettava viitasammakoiden elinalueita heikentämättä. Viitasammakkoselvitys toteutetaan keväällä 2019.

Nuutajärven nykytila 2018

Nuutajärven kartanon alustava kosteikkosuunnitelma

Nuutajärven itäpuolen valuma-alueen kartoitus ja kunnostuskohteiden tarkastelu (2020)

Hankevastaava: diplomi-insinööri Anders Koponen

Puhelinnumero: 040 5588857

Sähköposti: anders.koponen@gmail.com