Yhdistyksen säännöt


Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry. Kotipaikka on Urjalan kunta.

Toimialueena on Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven vesistöalueet laskujokineen.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea vesistönsuojelua ja vaalia maisemallisia arvoja toiminta-alueellaan.

Yhdistys pyrkii kokoamaan vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn toimintaan vesistöalueen tilan parantamiseksi ja puhtaana säilyttämiseksi sekä hyöty- että virkistyskäytön kannalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • kokoaa tietoa veden laadusta ja määrästä, sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
 • suorittaa vesiensuojeluun ja rantamaisemanhoitoon liittyviä tehtäviä
 • kartoittaa rantamaisemanhoidollisia ongelmia
 • toimii vesiensuojelun ja rantamaisemanhoidon puolesta tehden aloitteita ja esityksiä epäkohtien korjaamiseksi
 • antaa lausuntoja viranomaisille vesistön tilaan ja ympäristöön vaikuttavista toimenpiteistä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • harjoittaa suullista ja kirjallista valistustoimintaa
 • ylläpitää yhteyksiä vesiensuojelusta vastaaviin viranomaisiin ja muihin alan järjestöihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeruita ja huvitilaisuuksia
 1. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään turvaamaan yhdistyksen toiminta-alueen alueellinen edustavuus.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että se alkaa vuosikokouksesta ja päättyy vuosikokoukseen kaksi vuotta myöhemmin. Puolet ensimmäisen hallituksen jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden jälkeen. Näin eroavat valitaan arvalla.

Hallituksen jäsenet voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai Urjalan Sanomissa julkaistavalla kutsulla.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot.
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 16.11.2001.