ELÄINTEN rantalaidunnuksesta haetaan Pirkanmaalla ratkaisua umpeen kasvaneiden rantaniittyjen palauttamiseksi kahlaajien ja muun linnuston elinympäristöksi. Lintuvesikohteiden rantalaidunnuksen mahdollisuuksia selvitettiin viime kesän ja syksyn aikana myös Urjalassa. Laidunnettavaksi sopivia kohteita on kunnassa kahdella ranta-alueella.
Potentiaalisia laidunalueita löytyi Urjalasta Kortejärven ja Uurtaanjärven rannalta. Pyrkimyksensä on, että suunnitelman mukaisten laidunalueiden perustaminen aloitetaan tänä vuonna. Kohteet eivät ole vielä tässä vaiheessa valikoituneet, mutta Uurtaanjärven kohde etenee maanomistajan toimesta, lintuvesikoordinaattori Maria Yli -Renko Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo.
ELY-keskus teetti Suomen MKN maisemapalveluilla selvityksen 19 pirkanmaalaisen lintuvesikohteen rantalaidunnuksen mahdollisuuksista osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi -elinympäristöohjelmaa. Tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta pysäyttämällä elinympäristöjen heikkeneminen.
Hoidetut ranta-alueet tarjoavat pesimä-, ruokailu- ja levähtämisalueen monille jo uhanalaisille linnuille, ja samalla laidunnus parantaa ranta-alueiden maisemallista arvoa. Kartoitetut lintuvedet ovat runsaskasvustoisia järviä, joiden rannat ovat vuosikymmenien mittaan kasvaneet umpeen muun muassa juuri laidunnuksen loppumisen vuoksi.
Rannat ovat samalla muuttuneet linnuston kannalta epäedulliseen suuntaan. Lintuvesikohteiden kunnostaminen on ELY-keskuksen mukaan tarpeen kymmenien uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelemiseksi. Kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena puolet Suomen vesi- ja rantalintulajeista on jo uhanalaisia. Aiheesta kirjoitti Urjalan sanomat 26.1.2023.