Veden virtaus on yksi vesistön tilaa kuvaava tekijä. Se vaikuttaa mm. veden laatuun, happipitoisuuteen, lämpötilaan ja eliöstöön. Veden virtaus kertoo myös vesistön kyvystä vastustaa kuormitusta ja kuljettaa kiintoainesta. Veden virtauksen mittaus on siis hyödyllistä niin tutkijoille, viranomaisille kuin vesistöjen käyttäjillekin. Veden virtauksen mittaus voidaan tehdä eri tavoin riippuen siitä, mitä halutaan selvittää. Yksinkertaisimmillaan voidaan käyttää kelluvaa esinettä ja sekuntikelloa ja laskea virtausnopeus matkan ja ajan perusteella. Tämä menetelmä sopii pienille ja matalille vesistöille, mutta ei ole kovin tarkka eikä kerro virtauksen vaihtelusta eri syvyyksillä. Tarkempia tuloksia saadaan erilaisilla virtausmittareilla, jotka perustuvat esim. veden pyörteilyyn, paine-eroihin tai Doppler-ilmiöön. Virtausmittarit voidaan asentaa kiinteästi tai käyttää kannettavina laitteina. ELY Pirkanmaa suorittaa mallinnuksia vesien virtauksista Urjalassa. Oheinen kuva on Nokoorin padolta maaliskuulta, jossa tuloksena saatiin virtausnopeus 3. 8 m³/sekunnissa. Tilastotietoa ja ennusteita löydät osoitteesta www.vesi.fi (ymparisto.fi)