Hallinto-oikeus on tänään 8.2.2022 antanut ratkaisun nro 22/0010/1 Nokorin[1]kosken padon juoksutusten hoitoa ja padon kunnossapitoa koskevassa asiassa (dnro 00885/18/5201).

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Ismo Kuisma on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 13.12.2016 vireille panemassaan hakemuksessa vaatinut, että

1) Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:tä kielletään patoamasta vettä Nokorinkoskessa.

2) Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry määrätään maksamaan hakijan edunvalvontakustannuksena haitan osoittamiseksi tehdyn arvion kustannukset 1 244,07 euroa.

Aluehallintoviraston ratkaisu: Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen 20.6.2018.

Ismo Kuisma on vaatinut Hallinto-oikeudelta, että aluehallintoviraston päätös tulee kumota ja hallintopakkohakemus hyväksyä.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus katsoo, että oikeudellisesti epäselvässä tilanteessa, jossa suojeluyhdistys on vahinkojen ehkäisemiseksi jatkanut juoksutusten säätöä vakiintuneen juoksutuskäytännön mukaisesti Nokorinkosken padolla vastuuepäselvyyksistä huolimatta, yhdistyksen ei voida katsoa toimineen asiassa vesilain säädösten vastaisesti. Suojeluyhdistykselle ei näin ollen voida asettaa vesilain 14 luvun 4 §:n mukaista kieltoa tai määräystä ja valitus on siten hylättävä.

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys mainitsi vastineessaan mm, että mikäli Nokorin padolla annetaan veden virrata vapaasti, kuten Kuisma edellyttää, se aiheuttaa yläpuoliselle vesistölle vakavan ja pysyvän haitan. Nokorin padon kynnyskorkeus on vain 16,18 m, eli vesi Kortejärvessä voisi vähävetisenä aikana laskea niin alas, että järvi melkein kuivuisi.