Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry tilasi Sitowise Oy:ltä 2023 kunnostussuunnitelman.

Karkeasti ottaen ravinteet liikkuvat kahdessa muodossa liuenneena (vedessä) tai kiinteänä (maaperän tai kasvillisuuden hiukkasina). Ihanajoen korkeusero on kohtalainen ja tulviminen melko voimakasta, joten siinä liikkuu eroosion vuoksi paljon kiinteää ravinnetta (Fosfori/typpi). Tietyissä olosuhteissa sekin voi liueta tai ainakin on kasvien ja eliöiden käytettävissä. Ihanajoesta tulee enemmän ravinteita Nuutajärveen kuin Mustaojasta.

Erinäisistä syistä suojeluyhdistyksen useat yritykset vähentää virtausta ja ravinteita Ihanajoen peltoaukeilla ovat epäonnistuneet. Peltoalueella on meneillään ojituksen ja koko vesistöhuollon kunnostussuunnitelma, joista vesiensuojelu hyötyy. Näistä syistä suojeluyhdistys lähti etsimään keinoja hidastaa tulvaa ja sitä kautta ravinteiden kulkeutumista latvavesiltä peltoalueen ulkopuolelta. Tilattu työ on tehty. Sen on tarkoitus toimia pohjana jatkotöille.

Ihanajoen valuma-alueen tarkastelun kohteeksi on valittu virtaamanhallintatoimenpiteitä, joiden avulla virtausnopeuksia saadaan pienennettyä metsäisillä latvaosuuksilla. Virtausnopeuksia pienentämällä vähennetään mm. ojauoman eroosiota ja kiintoaineiden kulkeutumista. Lisäksi ravinteiden kulkeutuminen saadaan hidastettua. Virtaamanhallintatoimenpiteistä tarkastellaan mm. putkipatoja, pohjapatoja, ojien tukkimista, hajotusojastoa, kosteikkoa ja suon ennallistamista sekä kaksitasouomia.

Ihanajoen valuma-alueen pohjapatopaikkoja on tutkittu tehtyjen pituusleikkausten avulla käyttäen maanpintana MML 2 m maastomallia. Soveltuvia pohjapatopaikkoja on sijoitettu uomaosuuksille, joissa pituuskaltevuus ei ole suuri. Tarkemmat sijainnit pohjapadoille on kuitenkin selvitettävä maastotutkimuksin ja -mittauksin, kuten vaaituksen avulla. Paikkatietopohjaisen tarkastelun avulla pohjapadoille suotuisia paikkoja Ihanajoen valuma-alueelta löytyi noin 190 kpl.

Putkipato vaatii säännöllistä huoltoa, joten putkipadolle suotuisat kohteet on sijoitettu teiden läheisyyteen. Putkipatojen tarkemmat sijainnit on kuitenkin selvitettävätarkemmin maastotutkimuksien avulla. Paikkatietopohjaisen tarkastelunperusteella soveltuvia paikkoja putkipadoille Ihanajoen valuma-alueelta löytyi noin 40 kpl. Putkipato vaatii säännöllistä huoltoa, joten putkipadolle suotuisat kohteet on sijoitettu teiden läheisyyteen. Putkipatojen tarkemmat sijainnit on kuitenkin selvitettävä tarkemmin maastotutkimuksien avulla.

Ojien tukkimista on esitetty etenkin Kaakkosuon kaivetuille ojille suon ennallistamistoimenpiteenä. Toimenpidettä on esitetty myös luonnostaan vettyville alueille, joissa oletetaan, että veden lisääntyminen alueella ei vaikuta mm. puiden kasvuun. Ojakatkojen lisäksi on suotavaa muokata maahan pintavalleja, sillä ojat ovat voineet ajan saatossa eroosion myötä leventyä, turvemaassa jopa kymmeniä metrejä. Pintavallien avulla estetään veden ohjautuminen tukittua ojalinjaa myöten.

Eri toimenpiteet on sijoitettu karttapohjalle. Lisäksi on arvioitu kunkin toimenpiteen kustannusarviota. Myös mahdolliset rahoituslähteet on käyty läpi. Suunnitelmaa tullaan käyttämään tulevien hankkeiden pohjana.