Mustaojan ojitusyhteisö käynnisti yhdessä Suojeluyhdistyksen kanssa Mustajoen uomakunnostushankkeen ja siihen liittyvän kosteikon suunnittelun 2021.
Suojeluyhdistys osallistui hankkeen suunnittelun kustannuksiin merkittävästi.

Työt käynnistyivät kahden kaivinkoneen voimin Mustajoella

Suunnittelun Uomakunnostustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa Mustaojan ojitusyhteisön pääuomanvaikutuspiirissä olevien peltojen peruskuivatustilaa ja luoda nykyistä paremmat edellytykset edistäville jatkoinvestoinneille. Suunnitelmissa oli rakentaa Uoman alajuoksulle kosteikko, jonka ensisijaisena tavoitteena on vähentää järveen päätyvää ulkoista kuormitusta kiintoainetta ja ravinteita pidättämällä. Kun peltojen vesitalous on kunnossa maan rakenne ja vesivarat ovat tasapainossa. Kasvit kykenevät ottamaan paremmin ravinteet ja näin paitsi satoisuus lisääntyy myös pellolta huuhtovat ravinteet vähenevät. Terve maaperän rakenne tasaa myös kuivuuden ja tulvimisen haittoja. Kunnossa oleva pellon kuivatus on järvensuojelun etu.

Valitettavasti tarkemmissa tutkimuksissa ilmeni, ettei kosteikkoa ei voida rakentaa suunniteltuun kohtaan, koska sen rakennuskustannukset hyötyyn nähden kasvoivat liian suuriksi.
Tämä johtui pääosin pohjamaan laadusta. Väylän kunnostushanke on kuitenkin nyt alkanut ja se toteutetaan n 5 km matkalla. Samalla tehdään n 2 km matkalle 2 m leveä tulvatasanne.
Tällä on tavoitteena se, ettei vesi nousisi tasanteen laen päälle kuin vasta keskivirtaamaa suuremmilla virtaamilla.
Tehdyllä työllä on myönteinen vaikutus Nuutajärven veden laatuun.