Vuosikokous huolissaan jokien vetokyvystä

Suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.8.2020. Kokouksessa oltiin huolissaan vesistön jokien heikosta vetokyvystä. Joet ovat liettyneet ja paikoin pahasti umpeenkasvaneet. Ne pitäisi pikimmin perata, jotta juoksutuksen sääntely helpottuisi. Toisena huolenaiheena tuli jälleen esiin painuneet pellot. Kevättulvan aikaan ja tänä vuonna myös talvitulvan aikana melko laajat alat peltoa jäi veden alle. Vedenkorkeus oli silti sallituissa rajoissa. Veden nouseminen […]

Varastopalon vaikutukset Kolkanjokeen vähäisiä

Kesäkuun puolenvälin tienoilla paloi Mikkolan sikalan varastorakennus, missä oli mm. lannoitteita. Pirkanmaan ELY-keskus otti alapuolisesta vesistöstä vesinäytteitä. Varasto sijaitsi kolkanjoen valuma-alueella. Alla yhteenveto näytetuloksista: Sammutusvesien vaikutus näkyi näytteenottoajankohtana lievästi Vanhajokeen laskevassa ojassa. Vaikutuksia ei ollut enää havaittavissa Kolkanjoessa. Vanhajokeen laskevan ojan ravinnepitoisuudet ovat erittäin korkeita, ja ojassa näkyy vahvasti lannoitusvaikutus. Suuret ravinnepitoisuudet voivat osittain olla […]

Vuosikokous 2.8.2020 klo 12

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan VUOSIKOKOUKSEEN su 2.8.2020 klo 12.00 Urjalankylän vanhassa koulussa (Koulumaa) Kantalantie 19. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus                                         Kahvitarjoilu

Tulva ennätyskorkeudessa

Nookoorissa vesi virtaa vauhdilla. (kuva: Toivo Miettinen) Viikonvaihteen sateet nostivat tulvat ennätyskorkeuteen. Nuutajärven vedenpinta oli 17,66 (100,15 mpy)  ja Kortejärven pinta 17,40 (99,89 mpy). Rutajärvi on korkeudessa 17,56 (100,05 mpy). Nousu näyttää tasaantuneen, mutta ei aivan hiipunut vielä. Nokoorin padon luukut ovat olleet apposen auki marraskuusta lähtien. Enää tuskin tulee kovin kattavaa lumipeitettä. Eli lumen […]

Vesistön ympäristövaikutusraportti valmis

Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaama luontoraportti on vamis. Raportissa todetaan mm seuraavaa: Tämän työn keskeinen johtopäätös on, että ilmastonmuutoksen myötä säännöstelyvaihtoehto 2 on Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven luontoarvojen kannalta selvästi vaihtoehtoa 1 parempi. Ilmastonmuutoksen ja muiden järveä rehevöittävien tekijöiden vuoksi erityisesti Kortejärven elinympäristöjen umpeenkasvu tulee kuitenkin myös vaihtoehdon 2 mukaisella säännöstelykäytännöllä jatkumaan ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna jopa […]

Talvitulva vakava riesa

Talvitulva on taas noussut ennätyskorkealle. Kaikki padotusluukut ovat olleet jo pitkään auki, mutta siitä huolimatta vedenpinta on jatkanut nousuaan. Maaperä on läpeensä vettynyt eikä se enää ime vettä. Sateet valuvat pintavetenä vesistöön. Nousu näyttää tosin nyt (noin 25.12.2019) viimein taittuneen. Nuutajärven ja padon korkeusero on taas melkein metri, mikä merkitsee sitä, että joet eivät vain […]

Pintavesi jäähtyy, syyskierto käynnistyy

  Pintaveden lämpötila lähenee +4 astetta. Silloin vesi on raskaimmillaan. Kylmä hapekas pintavesi alkaa painua pohjalle ja sieltä nousee lämpimämpää vettä pintaan. Ilmiötä kutsutaan täyskierroksi. Sen ansiosta järven happitilanne pohjan läheisyydessä on talvella parempi. Ilmiön edellytyksenä on se, että järven vesi on kerrostunutta eli siinä on lämpötilaeroja. Meillä kerrostuneisuutta on Rutajärvessä ja toisinaan Nuutajärvessä. Matalassa […]

Asukaskyselyn tulokset valmistuneet

Kyselyn sekä asukastilaisuuden yhteenvedot ovat nyt valmistuneet ja ne ovat saatavissa www.ymparisto.fi/saannostely/urjala Vastaajia: 184, joista 81 % oli 50-vuotiaita tai vanhempia Eniten vastaajia oli Rutajärven (112) alueelta, Nuutajärveltä 32, Kortejärveltä 13, Honkolanjoelta 4 ja muuta aluetta koskevia 14. Suurin osa, 62 % vastaajista omistaa alueella vapaa-ajan asunnon Yli 90 % vastaajista kokee vesistön tilan huolestuttavana. […]

Jätevesijärjestelmät kuntoon 31.10.2019 mennessä

Kiinteistön sijaitessa pohjavesialueella tai enintään sadan metrin päässä vesistöstä tulee puhdistusvelvoitteet täyttävä jätevesijärjestelmä olla käytössä 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuren remontin yhteydessä. Ensin kannattaa selvittää mahdollisuus liittyä kunnan viemäriverkkoon. Toimiva jätevesijärjestelmä on aina satsaus oman lähiympäristön ja talousvesikaivojen tilaan. Perinteisillä kesämökeillä ei vesikalusteita yleensä juuri ole. Vesi tuodaan saunalle ja keittiöön […]

Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke on edennyt kesän aikana

  Nuutajärven kartanon kosteikon rakentaminen on jo täydessä vauhdissa. Kosteikko on kaksi -osainen: toinen osa tulee kartanon ja Nuutajärventien välisen pellon laitaan ja toinen osa lähelle Nuutajoen suualueen ranta-aluetta. Tmi Tero Hölttä on tehnyt raivauksia kosteikkoalueella ja Maanrakennustyöt Markku Laurila aloitta kaivuutyöt viikolla 31. Järven länsipäätyyn laskevan Mustaojan ympärillä tehdään vielä loppukesän aikana maastomittauksia, joiden […]