Ajankohtaista


Muistokirjoitus

Hyttymestari Matti Räsänen kuoli 4.1.2023 85-vuotiaana Urjalassa. Matti teki uransa lasinvalmistuksen parissa lasihytin korkeimpana ammattimiehenä, hyttimestarina. Tosin eläkeläiseksi tultuaan titteli muuttui pysyvästi hyttymestariksi, joka on vanhojen nuutajärveläisten leppoisa murrenimike samalle työlle. Matti oli myös musiikkimies, ja basso pärisi mm. Unto Monosen yhtyeessä.

Honkolan kartano valtuutti Rutajärvitoimikunnan hoitamaan Nokoorin padon juoksutuksia 1.6.1993 alkaen Länsi-Suomen vesioikeuden ja Pirkanmaan Ympäristökeskuksen määräysten mukaisesti.  Pato tarvitsi tietysti myös hoitajan, kun kutsu kirjailija Linnan sanoin kuului;

”Miss sie tarvitset oikei hyvvää miestä? Täs siul on sellane!” vastasi Matti siihen, näin Mattista tuli ensimmäinen padonhoitaja.

Rutajärvitoimikunnan työtä jatkoi Suojeluyhdistys, sen toiminta oli Matin sydäntä lähellä. Sydäntä lähellä oli myös joka perjantaiset Mukula-palaverit Pölkkybaarissa. Siellä aikalaiset naiset ja miehet muistelivat mennyttä aikaa ja suunnittelivat tulevia koitoksia. Mattia jäivät kaipaamaan tytär Sanna ja laaja ystäväjoukko.    

Pajukon poisto Nuutajoella

Suojeluyhdistys poisti Nuutajoen alkupäästä pajukkoa. Poistettu pajukko hyödynnetiin energiapuuna. Pensaikon poisto vähentää myös ravinteita kiertoa ja vaikuttaa näin välillisesti vedenlaatuun. Edellisen kerran pajukkoa poistettiin 2000 luvun alkupuolella, jolloin poistettiin Nuutajärven pohjoisrannalta n 200m² puuta.

Laidunnusta aletaan palauttaa lintuvesikohteisiin Urjalassa sopivia alueita Korte-ja Uurtaanjärvellä

ELÄINTEN rantalaidunnuksesta haetaan Pirkanmaalla ratkaisua umpeen kasvaneiden rantaniittyjen palauttamiseksi kahlaajien ja muun linnuston elinympäristöksi. Lintuvesikohteiden rantalaidunnuksen mahdollisuuksia selvitettiin viime kesän ja syksyn aikana myös Urjalassa. Laidunnettavaksi sopivia kohteita on kunnassa kahdella ranta-alueella.
Potentiaalisia laidunalueita löytyi Urjalasta Kortejärven ja Uurtaanjärven rannalta. Pyrkimyksensä on, että suunnitelman mukaisten laidunalueiden perustaminen aloitetaan tänä vuonna. Kohteet eivät ole vielä tässä vaiheessa valikoituneet, mutta Uurtaanjärven kohde etenee maanomistajan toimesta, lintuvesikoordinaattori Maria Yli -Renko Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo.
ELY-keskus teetti Suomen MKN maisemapalveluilla selvityksen 19 pirkanmaalaisen lintuvesikohteen rantalaidunnuksen mahdollisuuksista osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi -elinympäristöohjelmaa. Tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta pysäyttämällä elinympäristöjen heikkeneminen.
Hoidetut ranta-alueet tarjoavat pesimä-, ruokailu- ja levähtämisalueen monille jo uhanalaisille linnuille, ja samalla laidunnus parantaa ranta-alueiden maisemallista arvoa. Kartoitetut lintuvedet ovat runsaskasvustoisia järviä, joiden rannat ovat vuosikymmenien mittaan kasvaneet umpeen muun muassa juuri laidunnuksen loppumisen vuoksi.
Rannat ovat samalla muuttuneet linnuston kannalta epäedulliseen suuntaan. Lintuvesikohteiden kunnostaminen on ELY-keskuksen mukaan tarpeen kymmenien uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelemiseksi. Kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena puolet Suomen vesi- ja rantalintulajeista on jo uhanalaisia. Aiheesta kirjoitti Urjalan sanomat 26.1.2023

Tulvatorjuntaa

Runsaat sateet ja lumihankien sulamisvedet ovat nostattaneet Nuuta, -Ruta ja Kortejärven pintaa ja vettä on siinä määrin, että Suojeluyhdistys päätti sunnuntaina aamupäivällä avata Nokoorin padon luukut.
Jo vuonna 2006 tehdyn jokiuomien kunnostussuunnitelman mukaan Urjalankylän joki ja Honkolan ja Nuutajoki eivät vedä tarpeeksi. Jokiuomien kunnosta on vastuussa Korte-, Ruta- ja Nuutajärven laskuyhtiö, joka jättänyt vuosikausia sille määrätyt tehtävät hoitamatta ja siksi tulvavedet pilaavat peltoja, mökkien rantoja ja jokiuomien reunoja

Joulutervehdys

Haluamme kiittää jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme panoksestanne suojeluyhdistyksen toimintaan. Konkreettisiakin toimia näkyy vielä vuoden vaihteen tienoilla, kun yhdistys raivaa Nuutajoen tukkeeksi kasvanutta kasvillisuutta ja pajuja pois joen rantamaisemista. Tämä helpottaa kesällä veneilyä joella sekä parantaa veden virtaamista. Nyt on kuitenkin jo aika rauhoittua joulun viettoon, ja haluammekin toivottaa sinulle ja läheisillesi oikein hyvää joulua ja onnellista UUTTA VUOTTA 2023.
Lämpimin terveisin
Nuuta- Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Muistokirjoitus

Insinööri Toivo Miettinen kuoli 9. marraskuuta 2022 Forssassa 82-vuotiaana. Hän oli syntynyt Urjalassa vapunpäivänä 1.5.1940. Miettisen siirryttyä eläkkeelle Nokia Oyj:n palveluksesta alkoi hänellä toinen ura kolmannen sektorin piirissä. Hän oli aloittanut järviensuojelutyön jo Pro Rutajärvi liikkeessä ollen sen perustajajäsenenä 1991 ja hän nousi merkittäväksi vaikuttajaksi liikkeen jatkajaksi 2001 perustetun Nuuta- Ruta- ja Kortejärven Suojeluyhdistyksen ry:n toiminnassa. Hän toimi alusta alkaen yhdistyksen sihteerinä vuoteen 2013, jonka jälkeen hän toimi yhdistyksen merkittävänä taustavaikuttajana ja toimijana aina viimeisiin elonpäiviinsä saakka. Vanhasta kotitilastaan lohkaistusta järvenrantatontille hän rakensi mieluisan kesäparatiisin Nuutajärvelle perheensä käyttöön. Hän olikin hyvin aktiivinen järvialueen kunnostusta kohentavissa toimissa mm. vesistökuormitus selvityksissä, vesikasvillisuuden niitossa ja Coolox vesien hapetusprojektissa sekä muissa järvivesiä parantavissa projekteissa.

Toivo Miettisellä oli ystävällinen, rakentava ja auttava lähestymistapa ihmisiin ja asioihin. Nämä ominaisuudet toivat hänelle monia ystäviä ja yhteistyökumppaneita laajalta alueelta. Miettisen aktiivisuus ei rajoittunut vain järvien suojelutyöhön,  hän toimi myös Kinolankylän ja Nuutajärven kalastusosakaskuntien aktiivijäsenenä ja oli osaltaan huolehtimassa hyvän kalakannan säilymisestä alueen järvissä.
Toivo toimi myös kotiseurakuntansa kirkkoväärtinä ja vapaehtoistyössä ruuanjakelussa vanhuksille.
Toivolla oli vertaansa vailla olevan kokemuksen ja hyvän muistinsa takia lempinimi ”elävä arkisto”. Jos jokin asia kotiseudusta tai suojelutyöstä vaati varmistuksen, soitto hänelle riitti. Usein perässä seurasi vielä sähköpostitiivistelmä asiasta varmistuksena. Toivon lähipiiriin kuuluivat vaimo Soile ja pojat Timo ja Tapio.

Kortejärven kalakannan selvitys

Kortejärven kalakanta on Elyn toimesta selvitetty koekalastuksella vuonna 2021

Klikkaa otsikon sinistä tekstiä, niin voit ladata tutkimuksen tulokset.

Joet kuivuvat ja järvialueiden luonto turmeltuu liian matalista vesimääristä

Vedenpinta on järvissämme nyt matala esim. Nuutajärvessä 16.62. Tämä on vieläkin korkeammalla mitä
Laskuyhtiön vaatimukset ovat!  Laskuyhtiön vaatimukset perustuvat vuoden 1947 tehtyyn päätökseen!

Länsi-Suomen vesioikeuden 1983 antamien selventävien määräysten mukaan ”Kortejärven vedenpinta lasketaan talvella huhtikuun 1. päivään mennessä korkeuteen 16,50 m ja pidetään siinä korkeudessa kevätsulamisen alkuun saakka. Tämän jälkeen vedenpinta pidetään padolla padotuskorkeudessa 16.98 m tai sitä alempana ja vettä juoksutetaan niin paljon, että vesiväylässä on uiton aikana uitolle riittävä vesimäärä ja että siinä muulloin juoksutetaan vuorokaudessa vähintään keskimäärin0,2 m3/s. Vedenpintaa ei Kortejärvessä lasketa alle korkeuden 16,85 seitsemänviikon kuluessa jäiden järvistä lähdettyä eikä kasvukauden aikana lainkaan korkeutta 16,60 alemmaksi”.

Vuosikymmenten kuluessa Nokoorinkosken mylly, saha ja viimeisenä toiminut sähkölaitos ovat hävinneet ja vesivoiman käyttö lakannut. Nykyisin vedenjohtamiseen tarkoitettu energiaväylä on tukittu ja irtouiton loputtua myös uittoruuhi on hävinnyt. Vanhoissa lupaehdoissa oleva juoksutusmääräys on kaavamainen ja tulvasuojelun kannalta monina keväinä tarpeeton mm. vähäisen lumen kertymän vuoksi.
 Kasvukauden alimmaksi korkeudeksi esitetty korkeus on järvien virkistyskäytön kannalta haasteellinen. Kortejärvessä ja Nuutajärvessä kevään ”pakkoalennus” sekä veden pitäminen padotuskorkeutta alempana Nokoorinkosken padolla lisäävät, varsinkin Kortejärven umpeenkasvuriskiä ja haittaavat kalataloutta ja virkistyskäyttö. Lue koko järvialueen tutkimus linkistä
https://drive.google.com/drive/folders/1kfqxhW79ppg-ox8NwbYHiqxfTGTwTvOu?usp=sharing

KHO epäsi Kuismalta valitusluvan

Korkein Hallinto-oikeus on antanut 31.8.2022 päätöksen, jossa se hylkää muutoksenhakijan Ismo Kuisman valitusluvan. Oikeus velvoitti myös hakijaa maksamaan kulut.
Siten hallinto-oikeuden antama päätös on lainvoimainen. Kiistan taustalla on Korte-, Ruta-, ja Nuutajärven laskuyhtiön toimitsijamiehen Ismo Kuisman käynnistämä oikeusprosessi. Hakemuksessaan Kuisma on vaatinut, että Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:tä kielletään patoamasta vettä Nokorinkoskessa. Aluehallintovirasto on jo aikaisemmin hylännyt Kuisman hakemuksen 20.6.2018

Prosessin taustalla on Kuisman vaatimus siitä, että Nokorin padolla annetaan veden virrata vapaasti. Yhdistyksen ja nyt myös oikeuden käsityksen mukaan vapaan virtauksen aiheuttama vahinko yläpuoliselle tekisi koko vesistölle vakavan ja pysyvän haitan. Kortejärvi on suojeltu lintujärvi ja padon kynnyskorkeuden pudotus on vain 16,18 m, eli vesi Kortejärvessä voisi vähävetisenä aikana laskea niin alas, että järvi melkein kuivuisi.